Îwe le îra etwanin meteLel kuL buxwenin. Fîştirê i meteLele erê minaL nüsyas, beşigîş meteL xenige.

Îwe le îra etwanin meteLel kuL buxwenin. Fîştirê i meteLele erê minaL nüsyas, beşigîş meteL xenige.

Şêrege u müşege

 

Yekê bü yekê neüw, bes xuda le î dunya hüçkes neüw.
Yê rûj yê şêrig le naw yê wêşig erê xwey eLajyagî u xeftî. Yê müş büçigig edewist e ban leş şêrege. Dewîn hay müşe, şêrege kird e xewer. Şêrîşem we pencey müşege girt u dem gepi waz kird ta biqütnidê. 
Müş büçige qîran ”Ey padişay wêşe, wexşiş (eman)”, ”Erê î care bûwexşem, qewL (wade) edem hüç wext hay kare le nû nekem u hergiz xweş xuLkîd le hürim nawem. Ayim nazanê, beLkim rûjig heweced keft e lam u me bitwanim desmêtid bidem?”

Şêrege le qisye müşege maqew menist u xenigê hat, ke hay müşe fikr kirdiges rûjig bitwanê desmêti bidad. Şêrege pencey waz kird u hiştê biçê.

Düya çen mangig du sê rawçî rimyane kûL şêrege u girtinê, des u pay we peletigig (tenaf) wisanin. Düyay nanenê şan darig u çün fîr garîg biken ta şêrege wel xweyan bûwen. 

He ew deme (wexte) müşege le şan şêrege gilew da. Şêrege xemîn u ket besyag erê xwey eLajyagî u enaLî. Müşege he ye dî, dewist e rê şêrege u binya na we dinanel tîjê resen (peletig) bidirrnê u züzî şêrege azad kird. Müşege firye xweşî kird ki tûwanist desmêt şêrege bidad u wet ”Newetim!”.

Pen: Yar her çenê büçig bêd, etwanê xastirîn yarig bêd. 

PDF version

TaLe/Qismet

Yê rûj jinig niştî wel şüê xurak exward. Feqîrig (Hejarig) da le der maLyan. Jin eLisa, çü der waz kird u dî feqîrige. Jin çü ew naw ta xurak erê feqîrege bîyerê.

-Şü wet: Kîye?
-Jin cûwaw da: Yê feqîrige, xurak exwazim eray bûwem.
Şü nehişt jinege xurak bûwad. Hay kare bîye qisyêg nawnî î pîyage u î jine, ta axerê we teLaq resîn.
Çen saLig guzeyşt, jinege le nû şü kird. Rûjig niştî e wel şüegey xurak exward, dirya le deregeyan, şüê çü der waz bikad dî feqîrige ke atac (ihtîyac we) xurak dîrê.
Şü çü ew naw u wet e jinê:
-Jinim xurakig erê hay feqîre (tasûker) bûwe.
Jin we yê gilew eLisa u xurak bird erê feqîre, imca, jin we çewel pirr le esr hat ew düya.
Şü wet e jinê: 
-Jinim, çe e pêd hatiges, era egîrid?
Jin wet: 
-Feqîrege (Kemdes) yarû le der maLman bü, şü qedîmiyegem bü.
Pîyag jin girt e bexeL, nûrî e pê u wet: 
-Minîş ew feqîregem ke ew rûje hatim e der maL şüd.
Hüç wext zemane we kemî ( des kemî ) negir!!!!

PDF version

Kurege yarû wext bawgê senist

Pîyagig dîrwext, şeket le karew hat ew düya erê maL. Le der maL kur penc saLey eray wisagî.

-Bawge! Yek sual elid dîrim, bipirsim?
-Elbete, çe sualig?
-Bawge, erê her saet kar çenig pül e pêd ediryê?
-Bawge we tin u têjî (esebî) cûwaw da: Ye çe bawetê (rebt) we tu dîrê? Era haçne sualig le me epirsid?
-He bes exwazim bizanim, büj eram erê her saet kar çenig pül e pêd ediryêd?
-Er bayed bizanid, 20 $.
Kure büçig, ser we xwar, ahig kîşa. Düyay nürist e bawgê u wet:
-Edê 10 $ e lêd we qert bûwem?
Bawge qînew (firye esebî) bü u wet:
-Er bûney (sebeb) pirsînid ye bü ke bes bitwayd pül erê esbab bazî elim besenid (bûweyd), we zü biçû erê utaqid (ghurfe). Erê xwed binîş fikr bike, era îqerge xwedpesenid!
Me her rûj le kar gîyan ekenim, hewseLê î kirdar minaLanede neyrim!

Kure büçge, aram çü erê utaqê u der le xwey wisan.
Pîyag erê xwey nişt u he qîntir u qîntirew bü:
-Hay kurime çün etwanê lêfene sualig le me bipirsê?
Düya saetig pîyag aramew bü u le kirdarê tin u têjê xwey peşîmanew bü. Şayed kurê we rasî atac 10 $ daştê!
We tenanet ye ke kurê firye kem dûwa çişt elê ekird. Pîyag çü ew rê utaq kurê u derege waz kird.
-Kurim, xeftide?
-Ne bawge, ham e xewer.
-We gumanim rewiştim (kirdarim) gen bü welid. Imrû karim sext u dirêj bü u her narahetîg daştim le serê tu petî kirdim. Bê ye 10 $ ke le me xwastîdê.

Kurege nişt, xenist u qîjan:
-Memnûnidim ba.
Düyay kurege des bird e jêr baLiştê u cigê pül le jîrê erawird. Pîyag ke dî kuregey xweyiş pül daşt, eLbûqya u we qîranin wet:
-Er tu xwed pül daştid, era le minîş pül xwastid?
Kure cûwaw da:
-Erê ye ke pülim bes nakird, imca yeme ekad. Me îse 20 $ dîrim. Etwanim yek saet le wextid bisenim ta sû zütir le kar bîyeyd e rê maL? 
Dûs dîrim şêw welid buxwem

PDF version

Le adak (cezîre) ayimxurel …

Yê rûj yekê çü e rê kellefirûşig ta mux bisenê, kellefirûşe wet e pê mux jin tûwayd ya pîyag?
Wet: çe ferqig dîrê? 
Kellefirûşe wet: Muxê jin we hezar, muxê pîyag we dîye (de) hezar!!!
Yarû xenist u wet: Era mux pîyag îqere girane? Aya çun pîyagel bifamtirin (zirengtirin)?
Kellefirûşe xenigê hat u wet: Ne, îmne ser her yê jinig ke waz ekeymin, yek mux ha tê, imca bayed ser dîye pîyag waz bikeymin ta we zûr bikade yê mux.

PDF version

Rûway zigin

Rûjig le rûjel, yê rûwayg bü ke firye birsîyê bü u fîr xurak ekird. Her çenê teqaLa ekird xurak nadî ewa. Ta axerê rûwage çü e rê sük wêşege (çirr, cengel) ta beLkim le ûra xurak bünêd ewa. Le nawkawew dar gepig dî ke le payey kunayg daşt.Le naw kunage cerreyg (beste) bü. Rûway le birsî mirdig fikr kird beLkim xurak le naw cerrege bêd, u firye xweşî kird. Rûwa perrî e naw kunage u he cerrege waz kird dî nawê pirrê xurake, nan u gûşt u mîwe pirrê bü!

Baxewan pîrig haw beste (cerre) nagî e naw kunage ta düyaxir erê çaşt buxwadê.

Rûway xweşaL binya na xurakege buxwad. Wextê xurake giştê xwardî hest we tinigî kird u xwast le kuna eryêd ta biçêd e rê cûig le ew nizîkîyele erê xwey aw eLqurrnê (buxwad). Imca, rûwa her çenê teqaLa ekird le kuna eryê natwanist. Ezanid era? 
Ҫun rûwage ew qerge xurak xwardü, zigê pelemyagî u natwanist le kuna eryêd ew der. Rûway bedbext firye xuse xward u we xwey wet: 
Ey kaş berce ma perrîm e naw kunage, girrig fikr ekirdim"

PDF version

Şeytanê bîbext

Yê gawanig gay bird e rê çemenzarê ta le ûra lewerrnê, u dûwa le xuda kird ta hürê e mil gagey bêd.
Şeytan erê xwey le naw geweL niştî u dûway gawane jinewist u we xwey wet: 
-”Her gil çiştig aqiwetê xêre î aymele şukri xuda eken; Er aqiwet çiştê gen bü bextê eken e me!”
Düya çen rûjig gage rê gum kird u çiqya naw xerig. Wextê gawane gagey dî e wa wet: -”Binüre ye! Bercid ye kar şeytane!”
Şeytan wet: 
-“He û cûre ke wetim dirat”.
Gawane çü çen neferê wel xwey bîyerê ta desmêti biden gage le xerig bîyerinê ew der. He gawane çü şeytan le geweL hat ew der u gage le naw xerig erawird ew der. Şeytan we bawer ye bü ke eger desmêt gawane bidad, yeme memnûn xwey edê.
Imca wextê gawane dî gagey le xerig eratges ew der wet: 
Xudaya şukr, gage le xerig erat ew der!

PDF version

Kemûtirig u mirüjig [20160119]

Yê rûj firye germig, yê mirüjig daşt fîr aw ekird. Düya çen saet gerdîn resî e rê kîyenigê (serçeme). Kîyenege qül bü u mirüjege naçar bü biçid e ban beLgig ta desê we aw birisê.
Ta mirüjege daşt eçü e ban beLgege, pay sirr xward u keft e naw awege. Hawwext, le û nizîkîyele kemûtirig niştî e ban darig u dî mirüjege çe e pê hat. Kemûtirege züzî beLgig le darege kenî u xistê xwar e rê mirüjege. Mirüjege we zûr xwey resan e beLgege u çü e banê. Mirüjege kem kem xwey resan e rê kan kîyenege u erat ew der.
Ta mirüjege daşt ehat ew der, rawçîg le û nizîkîyele tûregey xist ew lay kemûtirege ta beLkim bigridê.
Mirüjege he dî rawçîege çe exwast bikad, züzî dewist u qepig le paşne rawçîege girt. Jan qepege bîye bûney tûrege le des rawçîege filit bikad u kemûtirîş tûwanist xwey we cî hêminig biresnê.
Pen: Kar xas, cûwawê kar xase!

PDF version

Tema/Hirs [20160119]

Rûjig le rûjel, yê jin u pîyag xweşbextig xawin yê qazig bün. Î qaze her qazig neüw, beLkim î qaze her rûj we şewekyan xa zerrînig ena!
Î jin u pîyage firye püldûs bün, hu we ye ki haçne bext xûig daştin exwastin we zütirîn wextig püldar bûn.
We bawiryan (eqLyan) er qaze her rûj xa teLaîg enad, bes nawzigê giştê bayed le teLa bêd. U fikr kirdin eger bitwanin giştê ew teLale we yê carew bifrûşin we zütirîn dem (wext) püldarew edan. Axerê jin u pîyage wen dan (tesmîm girtin) ser qazege bûwirin.
Imca, wextê zig qazege waz kirdin, maqew menîn! Dirat nawzig qazegeyan hüç tewfîrig (cîyawazî, ferq) wel qazelêtir nedaşt!
Pen: Berce ma her karig bikeyd, binîş xû fikr bike! 

PDF version

Tacirig u xeregey [20160121]

Yê rûj reyîn weharîg, yê tacirig bar xerê we gûnî xûwa kird ta bûwadê e rê bazar le ûra xûwage bifrûşê. Tacirege u xerege keftin ew rê u şan we şan ecimistin. Firye wextig neçügî ta resîn e rê giLaLig (rûig). We daxew (mutiessifane), xerege palê sirr xwardin u keft e naw rûege.  Wextê xerege le naw aw bü hest kird barê sewiktir u sewiktirew bü.

Tacirege hüç çarêg nedaşt düle ye kê le nû biçid ew düya u xeregey le nû barê bikad. Î care ke resîn e rê lêw sirrê rûege, xerege enqest (le qesî) xwey xist e naw awege. Xûwayg le barê bü le nû le des çü.

Tacirege we yê carew famist ke xerege niştige ser ew serê enad. Xerege u tacirege le nû çün ew düya erê maL. Imca î care, tacirege isfenc bar xerê kird!

Xerê fêLbaz u wirr le nû acimya. He resî e rê kan rûege le nû xwey xist e naw aw. Imca le catî ye kê barê sewiktir bidê, barê seyîntirew bü.

Tacirege xenist e xerege u wet e pê:
”Ey xerê nefam, fêLeged dîyar bü. Tu bayed bizanid,her kes bîştir le enazê hûşê xwey bixwazê zîrekî bikad axerê şerre”. 

PDF version

Gage u bizinege (20160125)

Rûjig le hay rûjele yê kêwanûig bü. Î kêwanûege gayg u bizinig daşt.
Gage u bizinege her rûj eçün e rê çemenzarig u le ûra çemen exwardin, imca wextê şewar e bü gage eçü ew düya e rê teüle ta bidûşyê.
Kêwanûege nan u xûwa eda gagey u ewet e pê: ”Ay gay nazarim, aram bûis ta bidûşimed”.
Düya rûjig bizinege werce gage dewist e rê teülege u wisa le werawer kêwanûege we geLê waz. Kêwanûege we dewrmilîg da le bizinege, imca bizinege le cî xwey tikan nexward. Bizinege xû le hürê bü çün kêwanûge nan u xûwa da gage ta le cî xwey bûisê.
Kêwanûege ki dî bizinege naxwazê le cî xwey tikan buxwad çü çûwig bîyerê ta bidad e lê. Bizinege zîyeLigê çü u way. Wextê bizinege daşt edewist, erê girrig indar kird u dî gage le nû nan u xûwa e pê dirya.
Bizinege we xwey wet: “Î dunya edL (dad) e tê nîye. Me le cî xwem tikan nexwardim imca hem xwast bidad e lêm”. Bizinege xirr xward u lûkan (dewist) ew rê teülege, dûLçe (setL) şîrege rijan u şax da le kêwanûege.

PDF version